:: Jam Perkuliahan ::

 

                        JAM PERKULIAHAN
         

 

Jam Ke

 

Jam

         1.   

07.00 – 07.50

         2.   

07.50 – 08.40

         3.   

08.40 – 09.30

         4.   

09.30 – 10.20

         5.   

10.20 – 11.10

 

 

 

Sholat Dhuhur

         6.   

12.10 – 13.00

         7.   

13.00 – 13.50

         8.   

13.50 – 14.40

 

 

 

Sholat Ashar

         9.   

15.15 – 16.55

               10.                    

16.05 – 16.55

              11.                    

16.55 – 1745

 

 

 

Sholat Magrib

             12.                    

18.1 – 19.05

            13.                    

19.05 – 19.55

            14.                    

19.55 – 20.45
 

 

 

Shared:
Jam Perkuliahan